AdSense

Search Meh!

Amz 2

Friday, June 15, 2012

Principles of Accounts Folio - PART 5(FINAL)


Nisbah dan Tafsiran Nisbah
Nisbah Keberuntungan
Analisis Nisbah
2011
Pentafsiran
Peratus untung kasar atas kos jualan
Harga jualan barang niaga diperoleh dengan menambahkan 40.46% pada kosnya.
=40.46%
Peratus untung kasar atas jualan
Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah 28.8 sen.
=28.81%
Peratus untung bersih atas jualan
Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 26.8 sen.
=26.76%
Pulanagan atas modal
Bagi setiap RM1 yang dilaburkan, untung bersih sebanyak 6.3 sen diperoleh.
=6.294%

Nisbah Kecairan
Analisis Nisbah
2011
Pentafsiran
Nisbah Semasa
Bagi setiap RM1 liabiliti semasa, perniagaan mempunyai aset semasa RM9.51 untuk menjelaskannya .
9.507 : 1
NIsbah ujian asid
Bagi setiap RM1 liabiliti semasa, perniagaan mempunyai aset semasa (tidak termasuk stok) RM4.29 untuk menjelaskannya.
 : 1
Nisbah ujian mampu
Bagi setiap RM1 jumlah aset, perniagaan mempunyai jumlah hutang sebanyak
13 sen.
0.1260 : 1


Nisbah Kecekapan
Analisis Nisbah
2010
Pembandingan
Kadar pusing ganti stok
Perniagaan telah menggantikan atau membeli stok baru sebanyak 0.71 kali dalam satu tempoh perakaunan.
0.71
Tempoh utipan hutang
Perniagaan mengambil masa 144 hari untuk mengutip hutang pelanggannya.
144 hari
Tempoh pembayaran hutang
Perniagaan mengambil masa 92 hari untuk membayar hutang kepada pemiutangnya.
92 hari

 Author's Note: I can't copy the format for the formulae and working and its difficult to remake them so this will do. The answer is as shown. As for the working, just follow exactly as stated in your books.


(name) Furniture and Furnishings
Belanjawan Tunai bagi 5 tahun berakhir 31 Disember 2015
Butir
2011
2012
2013
2014
2015
Jumlah

RM
RM
RM
RM
RM
RM
Baki b/b
18631
39781
65856
76306
88446
289020
Penerimaan:


Jualan
60000
60000
60000
60000
60000
300000
Sewa
4800
4800
4800
4800
4800
24000
Komisen
4000
5000
5000
5000
5000
19000
Pinjaman
-
12000
-
-
-
12000
Faedah Simpanan Bank
350
400
450
500
550
2250

69150
82200
70250
70300
70350
362250
Pembayaran:


Faedah atas Pinjaman
1920
540
540
300
-
3300
Kadar Bayaran
960
960
960
960
960
4800
Komputer
2800
-
-
-
-
2800
Angkutan Masuk
3500
3500
3500
3500
3500
17500
Alat Tulis
1440
1440
1440
1440
1440
7200
Pengiklanan
4500
4500
4500
4500
4500
22500
Belanja Am
6000
6000
6000
6000
6000
30000
Upah
12480
12480
12480
12480
12480
62400
Gaji
14400
17280
17280
17280
17280
83520
Up Grade Komputer
-
-
1400
-
1400
2800
Deposit Lori
(Kos Lori: RM65000)
-
6500
-
-
-
6500
Ansuran Lori
-
2925
11700
11700
11700
38025

48000
56125
59800
58160
59260
281345
Aliran Tunai
21150
26075
10450
12140
11090
80905
Baki h/b
39781
65856
76306
88446
99536
369925

Cadangan Untuk Meningkatkan Prestasi Semasa dan Jangka
Panjang Perniagaan

     Cadangan saya unutk meningkatkan prestasi semasa perniagaan saya ialah membuat kajian tentang harga barangan saingan saya supaya saya sentiasa memberi harga yang terbaik lalu menarik lebih pelanggan. Ciri perabot utama yang akan dilihat pelanggan ialah harganya. Jika harga perabot saya bagus, pasti lebih pelanggan akan membeli daripada saya. Seterusnya  ialah menjual perabot pada harga promosi.Saya bercadang untuk menjual perabot saya pada harga promosi untuk beberapa bulan untuk menarik perhatian pelanggan ke perniagaan saya. Di samping itu, saya akan memotong harga jualan kepada pelanggan dengan memotong caj pengangkutan perabot. Ini juga dikira sebagai memberi diskaun kepada pelanggan.

     Cadangan saya untuk meningkatkan prestasi jangka panjang pula ialah mencari pembekal yang baik untuk mendapatkan perabot yang terbaru dan berkualiti. Ini dapat memastikan saya mempunyai perabot yang diinginni oleh pelbagai pelanggan lalu dapat meningkatkan jualan saya. Saya juga bercadang untuk membuka laman web perniagaan untuk mempromosikan lagi perniagaan. Di laman web itu saya akan memaparkan harga dan jenis perabot yang saya jual. Di samping itu, saya akan menjadikan perniagaan saya kepada jenis perkongsian dengan membawa masuk kawan peniaga. Dengan modal tambahan daripada kawan peniaga saya, saya dapat memperluaskan perniagaan saya dengan lebih perabot dan mungkin dapat membuka kedai yang baru. Akhir sekali, saya juga bercadang menggaji seorang jurujual yang mahir. Jurujual itu akan menolong saya menarik lebih pelanggan untuk membeli perabot saya.

Rumusan
Saya telah mempelajari cara-cara menguruskan sebuah perniagaan sendiri dengan sistematik, tepat dan rasional. Dalam semua urusan perniagaan yang telah saya lakukan, saya mengaplikasikan beberapa konsep perakaunan sebagai garis panduan menjalankan perniagaan saya. Berikut ialah beberapa konsep yang saya gunakan:
1.Konsep Catatan Bergu
Konsep ini menekankan keseimbangan dalam kesuluruhan urus niaga. Ini dapat memastikan semua akaun adalah betul dan dapat mengurangkan berlakunya kesilapan. Satu pihak mesti mendapat wang manakala satu lagi akan mengeluarkan wang. Jika mana-mana satu pihak tidak mengeluarkan wang, bagaimana pihak yang lain itu mendapat wang tersebut? Perkara ini tidak logik langsung kerana wang tersebut tidak mempunyai sumbernya.
2.Konsep Kos Sejarah
Konsep ini merujuk kepada kos sebenar yang dibayar atau ditanggung semasa urus niaga itu berlaku. Berpandukan konsep ini, saya merekodkan semua aset dan perbelanjaan mengikut harga atau kos tersebut. Harga ini tidak akan saya ubah walaupun nilai pasarannya berubah. Ini dapat memastikan tiada perbezaan melampau dalam urus niaga saya.
3.Konsep Pemadanan
Mengikut konsep pemadanan, hasil sesebuah perniagaan bagi sesuatu tempoh perakaunan hendaklah dipadankan dengan perbelanjaan yang dikenakan dalam tempoh itu. Berpandukan konsep ini, saya memastikan segala perekodan urus niaga adalah berpandukan tarikh yang betul. Selain itu, konsep ini membantu mengorganisasikan urus niaga saya dan memastikan pembayaran dilakukan mengikut masa yang ditetapkan.
4.Konsep Ketekalan
Konsep ini pula, menyatakan pentingnya penggunaan kaedah perakaunan yang sama pada bila-bila masa. Amalan ini bertujuan memastikan maklumat maklumat kewangan dilaporkan dengan betul. Di samping itu, tempoh perakunan dapat dibandingkan dengan penyata kewangan bagi tempah perakunan yang lain. Dengan konsep ini, saya tidak bertemu dengan apa-apapun masalah kekeliruan dalam urus niaga.
     Setelah membuat akaun perniagaan saya, saya mempunyai cadangan unutk memperbesarkan perniagaan saya dengan mencari rakan peniaga dan menjadikan perniagaan saya dari jenis milikan tunggal kepada jenis perkongsian. Dengan modal tambahan daripada kawan peniaga saya, saya dapat memperluaskan perniagaan saya dengan lebih perabot, perkhidmatan alatan pejabat yang lebih canggih dan membeli lebih lori untuk mengangkutkan perabot kepada pelanggan.Ending remarks: Well that's it. I got about 88% for this folio. With both F4 and F5 combined I obtained approximately 16 marks for SPM. I decided to post my folio here as it's a total waste to just 'dislocate' them. So enjoy and make good use of it.